PhDr. Jaroslava Gajdošová: Kurz asertivity

 

Cieľ: Osvojiť si asertívne techniky,  asertívne ľudské práva a dosiahnuť asertívnu spôsobilosť v medziľudskej komunikácii. Zlepšiť kooperatívne stratégie v tímovej spolupráci a v každodennom živote. 

 

Časová náročnosť: 20 hodín

Kurz je možné uskutočniť formou:

 • 10 dvojhodinových stretnutí v pravidelných jednotýždňových intervaloch
 • monotematického 2 a ½ dňového sústredenia
 • ako súčasť viacdňového vzdelávacieho a rozvojového programu  
   

Cieľová skupina: 5 - 15 účastníkov, ktorí majú záujem o dosiahnutie vyššej úrovne medziľudskej komunikácie a rozšírenie repertoáru komunikačných zručností. Účastníci môžu byť z rôznych pracovísk, avšak práca s jedným pracovným kolektívom nie je prekážkou.     
 

Materiálne vybavenie: Miestnosť pre cca 16 ľudí s možnosťou  písať, prenášať stoličky a pohybovať sa. Flipchart. Písacie  potreby.

Účastníci  obdržia rôzne  písemné  materiály.

 

Obsahové zameranie:

 • diagnostika asertívneho správania
 • mýty o správnej komunikácii
 • osvojenie si pojmov asertivita v konfrontácii s pasivitou a agresivitou
 • požiadanie o láskavosť
 • uplatňovanie oprávnenej požiadavky
 • umenie povedať „nie“
 • umenie dať a prijať kompliment
 • vyrovnávanie sa s kritikou a vedieť kritizovať 
 • otvorené vyjadrovanie svojich názorov a pocitov
 • začatie, udržanie a ukončenie rozhovoru
 • integrácia naučených techník, komunikačných znalostí a zručností
 • asertívne ľudské práva