PhDr. Jaroslava Gajdošová:
Kurz „Rozhodni sa byť rozhodným“

 

Cieľ kurzu: Zefektívniť rozhodovanie. Osvojiť si techniky rozhodovania a  adekvátne ich uplatňovať podľa druhu rozhodnutí s ohľadom na podmienky rozhodovania, charakter rozhodovacej úlohy, osobnostné  charakteristiky a tím. Zvládanie ťažkostí súvisiacich s rozhodovaním.

 

Cieľová skupina: 5 – 15 záujemcov - manažérov, personalistov, riešiteľov projektových úloh a všetkých, ktorí chcú zlepšiť svoje rozhodovacie procesy.

Účastníci môžu byť z  rôznych pracovísk, avšak práca s jedným pracovným kolektívom nie je prekážkou.

 

Časová náročnosť: 20 hodín

Kurz  je možné uskutočniť formou:

 • 10 dvojhodinových stretnutí v pravidelných jednotýždňových intervaloch
 • monotematického 2 a ½ dňového sústredenia
 • ako súčasť viacdňového vzdelávacieho a rozvojového programu  

 

Materiálne vybavenie: Miestnosť pre cca 16 ľudí s možnosťou písať, prenášať stoličky a pohybovať sa. Flipchart. Písacie potreby.

Účastníci dostanú  rôzne písomné materiály.

 

Obsahové zameranie:

 • Objekty a subjekty rozhodovania
 • Podmienky rozhodovania
 • Časové aspekty rozhodovania
 • Dôležitosť a naliehavosť rozhodnutí
 • Spôsoby rozhodovania
 • Typy nerozhodnosti
 • Normatívne rozhodovanie
 • Nenormatívne rozhodovanie
 • Štýly rozhodovania
 • Vplyv osobnostných charakteristík na rozhodovanie
 • Rizikové rozhodovanie
 • Stres a rozhodovanie
 • Konflikty a rozhodovanie
 • Taktiky pri rozhodovaní
 • Metódy a techniky rozhodovania
 • Porozhodovacia disonancia, realizácia rozhodnutí, hodnotenie rozhodovacieho procesu