PhDr. Jaroslava Gajdošová: Riešenie konfliktov v pohode

 

Cieľ kurzu: vedieť identifikovať možný konflikt, predchádzať jeho zhoršovaniu a osvojiť si komunikačné techniky   riešenia vzniknutých konfliktov. 

 

Časová náročnosť: 20 hodín

Kurz  je možné uskutočniť formou:

  • 10 dvojhodinových stretnutí v pravidelných jednotýždňových intervaloch
  • monotematického 2 a ½ dňového sústredenia
  • ako súčasť viacdňového vzdelávacieho a rozvojového programu  

Cieľová skupina: 5 - 15 záujemcov z profesií , kde je dominantná práca s ľuďmi. Účastníci môžu byť z rôznych pracovísk, avšak práca s jedným pracovným kolektívom nie je prekážkou.     

Materiálne vybavenie: Miestnosť pre cca 16 ľudí s možnosťou písať, prenášať stoličky a pohybovať sa. Flipchart. Písacie potreby.

 

Obsahové zameranie:

  • charakteristika konfliktov
  • faktory vplývajúce na vznik a udržiavanie konfliktu
  • predsudky o konfliktoch
  • postoje ku konfliktom
  • typy konfliktov
  • pozície a záujmy pri konfliktoch
  • fázy rozvoja konfliktu
  • spôsoby riešenia konfliktu
  • výsledky riešenia konfliktu
  • komunikácia pomáhajúca riešiť konflikt
  • komunikácia zhoršujúca vyriešenie konfliktu
  • JA výroky
  • predchádzanie konfliktom
  • aktívne počúvanie
  • techniky aktívneho počúvania
  • mediácia
  • facilitácia
  • vyjednávanie