PhDr. Jaroslava Gajdošová: Riešenie konfliktov v pohode

 

Cieľ kurzu: vedieť identifikovať možný konflikt, predchádzať jeho zhoršovaniu a osvojiť si komunikačné techniky   riešenia vzniknutých konfliktov. 

 

Časová náročnosť: 20 hodín

Kurz  je možné uskutočniť formou:

 • 10 dvojhodinových stretnutí v pravidelných jednotýždňových intervaloch
 • monotematického 2 a ½ dňového sústredenia
 • ako súčasť viacdňového vzdelávacieho a rozvojového programu  

Cieľová skupina: 5 - 15 záujemcov z profesií , kde je dominantná práca s ľuďmi. Účastníci môžu byť z rôznych pracovísk, avšak práca s jedným pracovným kolektívom nie je prekážkou.     

Materiálne vybavenie: Miestnosť pre cca 16 ľudí s možnosťou písať, prenášať stoličky a pohybovať sa. Flipchart. Písacie potreby.

 

Obsahové zameranie:

 • charakteristika konfliktov
 • faktory vplývajúce na vznik a udržiavanie konfliktu
 • predsudky o konfliktoch
 • postoje ku konfliktom
 • typy konfliktov
 • pozície a záujmy pri konfliktoch
 • fázy rozvoja konfliktu
 • spôsoby riešenia konfliktu
 • výsledky riešenia konfliktu
 • komunikácia pomáhajúca riešiť konflikt
 • komunikácia zhoršujúca vyriešenie konfliktu
 • JA výroky
 • predchádzanie konfliktom
 • aktívne počúvanie
 • techniky aktívneho počúvania
 • mediácia
 • facilitácia
 • vyjednávanie