PhDr. Jaroslava Gajdošová: Interpersonálna komunikácia

 

Cieľ: Lepšie porozumieť medziľudskej komunikácii. Oboznámiť sa so zásadami efektívnej
            komunikácie. Nadobudnúť potrebné komunikačné zručnosti.

 

Cieľová skupina: 5 - 15 účastníkov, ktorí  potrebujú skvalitniť svoju komunikáciu s ľuďmi. Účastníci môžu byť z rôznych pracovísk, avšak práca s jedným pracovným kolektívom nie je prekážkou

 

Časová náročnosť: 20 hodín

Kurz je možné uskutočniť formou:

 • 10 dvojhodinových stretnutí v pravidelných jednotýždňových intervaloch
 • monotematického 2 a ½ dňového sústredenia
 • ako súčasť viacdňového vzdelávaciehio a rozvojového programu  

Materiálne vybavenie: Miestnosť pre cca 15 ľudí s možnosťou písať, prenášať stoličky a pohybovať sa. Flipchart. Písacie potreby.

 

Obsahové zameranie:

 

 • význam efektívnej komunikácie
 • komunikačné siete (charakteristiky, druhy, faktory tvorby)
 • vertikálna, horizontálna, diagonálna komunikácia
 • procesy ovplyvňujúce komunikáciu
 • verbálna komunikácia
 • neverbálna komunikácia
 • aktívne počúvanie
 • asertívna komunikácia
 • persuázia
 • empatia
 • formálna a neformálna komunikácia
 • jednosmerná a dvojsmerná komunikácia
 • symetrická a nesymetrická komunikácia
 • spätná väzba
 • bariéry v komunikácii
 • komunikácia v konfliktných situáciách