Školská psychológia

 

 • problémy školy ako celku -  systému prvkov a vzťahov
 • celková klíma školy
 • rebríček hodnôt školy
 • psychohygiena vyučovania
 • únava žiakov
 • únava učiteľov
 • vzťahy v učiteľskom zbore
 • vzťah pedagóg – žiak
 • vzťah rodičov ku škole
 • vzťahy medzi žiakmi
 • rovesnícke skupiny
 • problémová trieda
 • šikana
 • bilingválne vzdelávanie
 • výber žiakov na rôzne typy a druhy vyučovania
 • premianti
 • rozvoj nadaných a talentovaných
 • učenie v tímoch
 • adaptácia na školu
 • prevencia drogových závislostí
 • psychohygienická príprava na maturitu
 • tréma
 • stres v škole
 • integrácia žiakov zdravotne, zmyslovo a telesne postihnutých
 • integrovaná trieda