Individuálne poradenstvo v osobnostnej oblasti

 • regulácia a formovanie osobnostných  vlastností 
  (napr. úzkostnosť, tréma, agresivita,
  náladovosť, rigidita, flexibilita, adaptabilita, otvorenosť, priateľskosť , lenivosť, vôľové  vlastnosti, kreativita, rozhodnosť atď.)
 • osobnostná  identita
 • zrelosť osobnosti
 • pestovanie návykov
 • zbavovanie sa zlozvykov
 • psychohygiena
 • zdravý životný štýl
 • zvládanie stresu
 • relaxácie
 • emocionalita
 • motivácia
  (potreby, hodnoty, ciele, postoje, vôľa, zmysel života, životné plány)
 • sebapoznanie, sebaakceptácia, sebarozvoj
 • neurotické ťažkosti
 • psychosomatické ťažkosti
 • psychotraumy