O NÁS

   

 

PhDr. Jaroslava Gajdošová sa venuje psychologickému poradenstvu od ukončenia vysokoškolského štúdia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského - odbor psychológia. Vychádza z pozícií biodromálnej psychológie a biodromálneho poradenstva.

Vo svojej práci využíva dynamickú terapiu, kognitívno – behaviorálnu terapiu, hypnoterapiu, neurolingvistické programovanie a psychosyntézu.

Absolvovala  viacero výcvikov a kurzov, napr. Kompletný výcvik v dynamicky orientovanej skupinovej psychoterapii a poradenstve, výcvik Hypnóza v klinickej praxi, Kurz konverzačnej a kooperatívnej hypnoterapie – ericksonovský prístup, Kurz v neurolinguistickom programovaní, kurz Psychosyntéza, kurz Krízová intervencia, Rozvojový program Všetko o Assessment Centre / Development Centre, Tréning asertivity a ďalšie.

  bohaté skúsenosti v školskej, pracovnej a organizačnej psychológii. Prax zo svojho dlhoročného pôsobenia v manažérskych pozíciách synergicky spája so svojou odbornosťou a nadobudnutými spôsobilosťami pri riešení problémov osobnostného a kariérového vývinu. Využíva ich aj v lektorskej a trénerskej činnosti pre firmy a organizácie.

Vo viac než  stovke článkov a vystúpení v novinách , časopisoch, v rozhlase a televízii prispela k popularizácii  psychológie a psychologických poradenských služieb.

Podniká na základe  licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe v kategórii iný zdravotnícky pracovník v povolaní psychológ pre odbor poradenská psychológia, pracovná a organizačná psychológia a odbor školská psychológia vydanej Slovenskou komorou psychológov. Je držiteľkou oprávnenia na vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, na činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov a na odborné poradenské služby pre uchádzačov a záujemcov o zamestnanie.

Jej krédom je: Radšej osobnosť rozvíjať ako liečiť!

 

 

            Marketingový manažér Ing. Peter Gajdoš  ukončil II. stupeň inžinierskeho štúdia na Fakulte podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave  v medziodborovom štúdiu v odbore Ekonomika a manažment podniku a  Ľudské zdroje a personálny manažment. Venuje  sa problematike rozvoja ľudských zdrojov a rozvoja kariéry v podniku.

 

 

            JUDr. Petra Gajdošová je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v odbore právo.  Počas svojho pôsobenia v advokátskej kancelárii v Bratislave nadobudla bohatú prax v oblasti občianskeho, rodinného a obchodného práva. Na rozhodcovskom súde v Bratislave získala skúsenosti najmä z občianskeho práva procesného. Zaujíma ju trestné právo, najmä kriminalistika. Vo svojej rigoróznej práci sa venovala histórii kriminalistických metód.

            

         

       

NAŠI KLIENTI

  • jednotlivci
  • páry
  • skupiny
  • firmy a organizácie
  • školy